Main Stage

  • 04/07/2015
    Geneva (CH)
    Lake Parade
    20:00 - 03:00

    Free Entry

19h30-­20h30 – DJ Klement Marcelko et DJ Clean
20h30-­21h00 – DJ Doug
21h00-­21h45 – DJ Chris
21h45-­22h30 – DJ Bad Nelson
22h30-­23h30 – DJ Igor Blaska
23h30-­00h30 – DJ Antoine Clamaran
00h30-­1h45 – DJ Heat beat
1h45-­2h30 – DJ Madwave
2h30-­2h50 – DJ Vega